PROJEKTI / Urbanizam / Prostorno programska osnova golf igrališta Velika Stancija

Golf igralište uz Veliku Stanciju trebalo bi uz Rezidenciju Skiper na Crvenom Vrhu od savudrijskog područja učiniti važnu golf destinaciju privlačnu ljubiteljima ovog sporta u usponu. Polazeći od specifičnosti prostora, njegove raščlanjenosti, te zadanih uvjeta iz prostornih planova šireg područja, a nakon razmatranja mogućih varijanti predkoncepcije, predlaže se varijanta kojom je identificirana prostorno-funkcionalna cjelina izgradnje novog smještajnog dijela turističke namjene u golfu i golf igrališta u kojima je raspodjela površina izvršena prema sljedećim omjerima: 57.80 ha golf igralište za minimalno 9 rupa; 3.87 ha smještaj turističke namjene u golfu; 1.7 ha ugostiteljsko-turistička namjena T1 - ladanjska vila.

Obuhvaćena je analiza prostora u vidu opisa područja obuhvata i prirodne osnove lokacije, analize vlasništva nad zemljištem i oblika korištenja zemljišta, analizirano je nadzemno stanje i infrastrukturna opremljenost, te provedena analiza važeće prostorno planske dokumentacije i važećih propisa, a također je predložena i buduća organizacija prostora.

Pod turističkom destinacijom smatra se širi, integrirani prostor koji svoj turistički identitet gradi na koncepciji kumulativnih atrakcija, koje ga zbog doživljaja koji se generira, uz dodatnu turističku infrastrukturu čini prostorom intenzivnog okupljanja turista. Namjera je naručitelja ulaganje u specifični vid turizma zasnovan na individualiziranoj ponudi vrlo visoke kvalitete vezane za rekreaciju u golf igralištu.

U daljnjim programskim fazama istražit će se tipološke smjernice izgradnje kojima se ispituju modeli izgradnje najprihvatljiviji za cjelokupni ambijent. Pri tome treba pažljivo očuvati vizure i izgradnjom se neutralno postaviti prema mjerilu niske gustoće. Predlaže se pretežito niska izgradnja visine P+1 do maksimalno P+2 samo u dijelovima gabarita hotela.

Za područje cijelog obuhvata, preostalog nakon uređenja golf igrališta i površina turističkog smještaja planira se pošumljavanje, sadnja novih hortikulturnih jedinica i javnih parkova – poteza zelenila, te stvaranje tamponskog zelenog pojasa.

Bliže smjernice za oblikovanje pojedinih segmenata prostora su sljedeće: očuvati šume, ne planirati izgradnju u reljefnim uvalama, osigurati prekide između zona i ostvariti kontinuitet pješačkih šetnica. Cjelokupni pojas novog turističkog područja golfa povezan je biciklističkim i pješačkim stazama, a postoji i mogućnost organizacije lova i ribolova, kao i raznih vrsti vodenih sportova (jedrenje, ronjenje).

Generalna organizacija obuhvata u cjelini uklapa se u ambijentalni i povijesni kontekst u kojem će se nalaziti turistički kapaciteti, pa tako zona od interesa za turizam nije samo uži sklop turističke namjene već i prostor za rekreaciju, očuvanje i afirmaciju ambijentalnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti.

Naziv plana
Prostorno programska osnova golf igrališta Velika Stancija
Usluge
Urbanizam
Lokacija
Velika stancija, Umag
Datum izrade
06/10,  02/11 i 12/11
Površina obuhvata
63,37 ha
Naručitelj
Pelagius d.o.o.
Stručni tim u izradi prostorno-programske osnove
Dragan Radolović, Daniela Škandul, Nataša Čehić, Marino Buršić