PROJEKTI / Prostorno-programska osnova područja kamenoloma Antenal

Prijedlog prenamjene kamenoloma zasniva se na analiziranoj planskoj i ostaloj razvojnoj dokumentaciji, krajobraznoj analizi i sagledavanju šireg okruženja područja, te na projekcijama potreba u segmentu nautičkog turizma za namjenu predviđenu Prostornim planom uređenja Grada Novigrada.

Područje kamenoloma Antenal nalazi se na teritoriju Grada Novigrada, 3 km istočno od Novigrada i 12 km sjeverno od Poreča. Kamenolomom upravlja tvrtka Antenal d.o.o., koja se bavi eksploatacijom tehničkog kamena.

Cilj ove prostorno-programske osnove je preoblikovati zonu turističke izgradnje i sadržaja nautičke djelatnosti – suhe marine i marine, te luke otvorene za javni promet; te ih koncipirati na drugi način, koji će uzeti u razmatranje ukupnu zonu obuhvata eksploatacijskog polja kamenoloma Antenal.

Prenamijeniti cca 31 ha područja kamenoloma osjetljiva je intervencija, jer osim ekoloških kriterija postoje i mnogi drugi činitelji funkcionalne sanacije, kao npr. estetski, društveni, gospodarski; koji utječu na način integracije u širem kontekstualnom okruženju i na modele preoblikovanja primjenjive za svaki osebujni slučaj.

Najvažniji radovi koji u pripremi za izgradnju kod ovakvog kompleksa moraju biti izvedeni su stabilizacija pokosa kamenoloma i rekultivacija biljnih vrsta koje omogućuju daljnju sukcesiju i povratak vegetacijskog pokrova.

Koncepcija

U generalnoj organizaciji područja Antenal izdvaja se pet većih prostornih cjelina:

- luka otvorena za javni promet
- suha marina
- marina u moru
- hotel (turističko-ugostiteljska namjena) i
- područje rekreacije.

Od sadržaja vezanih u pojedinim funkcionalnim grupama u obuhvatu se nalaze:

1. U luci otvorenoj za javni promet – zgrada lučke uprave, parkiralište za trajektno pristanište (PM 105) , komunalni dio javne luke (u moru) i operativna obala s trajektnim pristaništem.
2. U suhoj marini – uprava marine, recepcija, sanitarije za goste, servisi, suhi vez na krovu (390 plovila), hangar za suhi vez (219 plovila) i suhi vez na parteru (327 plovila), prostor za travel lift, manipulativni prostor i prostor za popravak brodova, specijalizirani servisi, zanatske radionice, trgovine, ugostiteljstvo, specijalizirane trgovine nautičke opreme, usluge, poslovni prostori, pošta, mjenjačnica, te parkiralište automobila.
3. U marini u moru – vez (350 plovila).
4. Sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene – T2 – turističko naselje, hotel, javni i komercijalni sadržaji, wellness, spa i fitness centar, konferencijski centar, razni ugostiteljski sadržaji.
5. U području rekreacije – bazeni u obalnom pojasu, ugostiteljski sadržaji, trg, plažni ugostiteljski sadržaji, sportska igrališta, plaža, ponton pristana za sportove na vodi s prostorom za rekvizite, mogućnost organizacije sportova na vodi (surf, ronjenje, ski na vodi).

Prostorni prikazi u grafičkom rješenju nisu prezentirani kao konačni programski, prostorni i urbanistički prikazi pojedinih zona, već su to shematski naznačene mogućnosti smještaja preliminarno programiranih sadržaja.

Naziv plana
Prostorno programska osnova područja kamenoloma Antenal
Usluge
Urbanizam
Lokacija
Antenal, Novigrad
Datum izrade
02/11
Površina obuhvata
31 ha
Naručitelj
Antenal d.o.o.
Stručni tim u izradi prostorno-programske osnove
Dragan Radolović, Daniela Škandul, Nataša Čehić