PROJEKTI / Prostorno-programska osnova i predkoncepcija područja Muzil – Pula

Prostorno-programska osnova predstavlja pripremnu fazu pokretanja izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Pule vazano za formiranje turističkog područja, nautičke luke, zone društvenih sadržaja i područja rekreacije. Izgradnjom utvrda Marie Louise i Musil 1820. godine područje poluotoka postaje prva obrambena linija prema pulskoj luci koja nedugo nakon toga dobija značaj glavne ratne luke Habsburške monarhije. Vojna namjena odcijepila je teritorij Muzila iz mape grada na dugo povijesno razdoblje, a demilitarizacijom se otvorilo veliko pitanje pristupa u planiranju: poluotok može ostati cjelina – izolirani monolit kojim će biti jednostavnije upravljati bude li još neko vrijeme monofunkcionalan; ili je vrijeme zrelo da se njegova polisemija ispreplete u gradskim nedorečenostima, stvarajući živuće, vibrantno tkivo poziva u novi razvoj, u novom dobu.

Muzil je prostor izuzetne kvalitete, atraktivan s više aspekata, zona u kojoj bi se mogao ostvariti najznačajniji kompleks sustava Brijuni rivijera i gdje je opravdano računati sa značajnijim kapacitetima i različitim sadržajima (kongresnim centrom, sportsko-rekreacijskim sadržajima i mogućim golf igralištem). Velik potencijal otvorenog prostora upućuje na parkovnu fizionomiju.

Ova prostorno-programska osnova:

- identificira prostor u obuhvatu, analizira njegova postojeća obilježja
- definira smjernice za krajobraznu valorizaciju
- locira zone novih sadržaja i namjena u funkciji turističkog razvoja
- ispituje mogućnost gradnje prema izabranom modelu
- osigurava osnovu koja će biti infrastrukturno povezana
- određuje kolne i pješačke pravce u glavnim prostornim poveznicama
- čuva kvalitetne vizure u prostoru
- određuje kvantifikacijske pokazatelje prema potrebama planiranog broja korisnika.

Muzil je simbol s ikonama vojne prošlosti Pule, koje čine temeljni identitet poluotoka u širem, regionalnom kontekstu prepoznatljivosti.

Na ljestvici vrijednosti, s aspekta ekoloških sustava modelu kvalitete reljefa dat je velik značaj jer najsnažnije uječe na fizionomiju prostora i prostorne vrijednosti. S aspekta kulturno-povijesnih vrijednosti utvrde imaju relevantan značaj, uvrštene su u nacionalnu kulturnu baštinu. S percepcijskog aspekta vizualne kavalitete su srednjeg značaja, vezane na reljefne datosti i razvedenost u kombinaciji s vegetacijskim pokrovom.

PROSTORNA PREDKONCEPCIJA PREMA RAZVOJNIM SCENARIJIMA (prostorna simulacija 3 modela provjere)

Izrađena su tri modela planske osnove temeljem kojih se željelo ispitati u kojoj je mjeri moguće intervenirati u krajobraznu osnovu, a bez dovoljnih podataka o vrsti i tipu turističkog sadržaja koji treba stajati u portfelju gradskih turističkih destinacija i programskog zadatka.

Prostornim simulacijama se nastojalo provjeriti prostorne odnose i mogućnosti implementacije sadržaja koje je u ovom trenutku moguće smjestiti na Muzil. Komparativni scenariji predstavljeni su naručitelju ove prostorno-programske osnove s namjerom da se jasnije profilira politički stav uz pomoć saznanja koja pruža stručna osnova.

Naziv plana
Prostorno programska osnova i predkoncepcija područja Muzil – Pula
Usluge
Urbanizam
Lokacija
Pula
Datum izrade
07/11
Površina obuhvata
170 ha
Naručitelj
Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje
Stručni tim u izradi prostorno-programske osnove
Dragan Radolović, Daniela Škandul, Nataša Čehić, Jasminka Peharda Doblanović, Suzana Brnabić, Studio KAPPO Rovinj