PROJEKTI / Studija krajobrazne osnove rovinjsko-baljanskog priobalja

Studija krajobrazne osnove rovinjsko – baljanskog priobalja studija je valorizacije krajobraza priobalnog područja od Uvale Veštar (Grad Rovinj) do Uvale Barbariga (Općina Bale) koja metodološki koristi određene inovacije u prostornom planiranju, odnosno 3D sintetske prikaze vrednovanja krajobraznih vrijednosti.

Studija pokušava analitički razjasniti da li su planirani zahvati u priobalnom krajobrazu (Veštar-Barbariga) u konfliktu i ako jesu gdje i na koji način nastale konflikte riješiti, odnosno predložiti smjernice za redefiniciju prostorno planskih postavki. Tijekom izrade studije korištena je GIS tehnologija za izradu obimne prostorne baze podataka i modelske analize osjetljivosti odnosno ranjivosti prostora.

Područje koje je predmet ove studije obuhvaća dio južnog područja zapadne obale istarskog poluotoka. Sjevernu granicu predstavlja Uvala Veštar, a južna granica određena je Uvalom Barbariga. Sjevernoistočnu granicu u dubini kopna čine prometnice, sjeverno Bale – Rovinj, a istočno Bale – zona kampova San Polo i Colone. U kopno seže od cca 2 do 5 km, a u moru zahvaća otok Veštar na sjeveru, otoke Veliku i Malu Sestricu otok Guštinju, otok Pisulj i otok Kolonu. Površina obuhvata je 3692,98 ha, od čega 2297,14 ha kopna, 1383,88 ha mora i 11,96 ha otoka. Ukupna dužina razvedene obale s otocima je 14240 m.

Studija valorizacije krajobraza sinteza je vrijednosti prostora (prirodnih, ekoloških, kulturnopovijesnih, estetskih i gospodarskih) te određuje područja zajedničkih krajobraznih obilježja s naznakom pogodnosti, osjetljivosti ili ranjivosti, tj. ugroženosti. Isto tako daje preporuke i mjere režima korištenja odnosno postavlja krajobrazne uvjete – smjernice kako se ne bi izgubila svojstvenost (identitet) prostora. Rezultat ovakovog postupka  je karta s prijedlogom za korekciju prostornih planova, koja ukazuje na strateška krajobrazna područja koja uključuju smjernice zaštite, unapređenja i gospodarenja krajobrazom.

Naziv studije
Studija krajobrazne osnove rovinjsko-baljanskog priobalja
Usluge
Okoliš, studije
Lokacija
Rovinj – Bale, Istarska županija
Datum izrade
07/09
Površina obuhvata
3692,98 ha
Naručitelj
Istarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje
Stručni tim u izradi prostorno-programske osnove
Dragan Radolović, Nataša Čehić, Suzana Brnabić
Stručna suradnja (metodološki koncept i prostorni modeli)
Slobodan Bajagić